Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. Úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 2003. CD-ROM.

Objednávka »

CD_Bibliografie_cizojazycnych

CD-ROM obsahuje skenované kopie bibliografických popisů cizojazyčných tisků vzešlých z tiskáren na území dnešní České republiky v 16. a 17. století. Jde o výsledky bibliografického průzkumu zahájeného v polovině 50. let. O jeho průběhu pojednává podrobněji úvodní text „Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800“, jehož součástí je rovněž seznam knihovních fondů zkoumaných pro Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 a soupis studií a zpráv týkajících se jejího zpracovávání, včetně monografií, k jejichž sepsání autoři v rozsáhlejší míře využili dosud nepublikovaný materiál Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.

Jednotlivá cizojazyčná vydání bohemikálních spisů jsou řazena abecedně podle jmen autorů nebo podle prvního substantiva v nominativu, jde-li o spisy anonymní. Vzhledem k tomu, že kopie záznamů jsou pouze obrazové a nelze v nich tedy plnotextově vyhledávat, byla k bibliografickým popisům jako pomocný aparát připojena kopie provizorní verze pomocného rejstříku tiskařů, řazeného podle osobních jmen. Tím jsou usnadněny alespoň rešerše k dějinám konkrétních tiskařských dílen. Jako pomůcka k vyhledávání údajů pro studium knihtisku v určitých lokalitách byl tiskařský rejstřík podle osob doplněn ještě seznamem tiskáren, setříděných podle názvu jejich sídla. Dosavadní výsledky zkoumání těchto témat shrnuje připojený bibliografický přehled v podobě výběrového soupisu základních studií, publikovaných k dějinám knihtisku v 16. a 17. století na území dnešní České republiky.

Knihovna Akademie věd ČR vychází touto cestou vstříc badatelské veřejnosti a zpřístupňuje část rukopisného bibliografického materiálu, jehož postupně probíhající náročná redakce a převod do podoby počítačové databáze či knižní publikace se netrpělivým zájemcům o shromážděné údaje zdá zdlouhavá: nyní tedy mají možnost nejen sami listovat kopiemi nekorigovaných bibliografických popisů jako v kartotéce, ale svými případnými připomínkami a upozorněními se i podílet na doplňování vytvářené bibliografie. Bibliografové každý kolegiální podnět uvítají. Po tiscích 16. a 17. století bude následovat CD-ROM s cizojazyčnými bohemikálními tisky 18. století.
Zveřejněním Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků v její nekorigované verzi se Knihovna Akademie věd ČR nezříká autorského práva vůči shromážděnému bibliografickému materiálu a jeho dalšímu publikování v jakékoli podobě.
CD-ROM vznikl v rámci ukončeného projektu K3077601 Programu badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR, oblast č. 28.

Obsah

  • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (úvod).
  • Knihovní fondy zkoumané pro Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.
  • Studie a zprávy týkající se bibliografického zpracovávání cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.
  • Publikovaný materiál Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.
  • Studie, k jejichž zpracování byl v rozsáhlejší míře využit dosud nepublikovaný materiál. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800.
  • Studie o knihtisku v 16. a 17. století na území dnešní České republiky.
  • Seznam tiskáren, jejichž produkce je zastoupena v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (abecedně podle měst s chronologickým podřazením).
  • Rejstřík tiskařů, abecedně podle osobních jmen či názvu dílny.
  • Bibliografické popisy cizojazyčných tisků abecedně podle autorů či anonymních záhlaví.