Knihy a dějiny, č. 1-2, roč. 30, 2023

250  vč. DPH

Časopis Knihy a dějiny v tomto roce slaví třicet let od svého založení. Při této příležitosti jsme se rozhodli radikálně změnit jeho grafickou a vizuální podobu, která akcentuje jednoduchost, dynamičnost a harmonické propojení textu s obrazovým doprovodem. Doufáme, že se vám nová podoba časopisu bude líbit.

143 in stock

Description

Časopis Knihy a dějiny v tomto roce slaví třicet let od svého založení. Při této příležitosti jsme se rozhodli radikálně změnit jeho grafickou a vizuální podobu, která akcentuje jednoduchost, dynamičnost a harmonické propojení textu s obrazovým doprovodem. Doufáme, že se vám nová podoba časopisu bude líbit.

V letošním čísle Knih a dějin najdete ve vyváženém poměru příspěvky věnované jak produkci knih, tak jejich dobové recepci. Do barokní knihovny v Českém Krumlově nás zavede příspěvek Václava Grubhoffera, který analyzoval soubor medicinské literatury patřící Marii Ernestině z Eggenbergu. Vzhledem k dokladům jejího aktivního čtenářského zájmu o tyto knihy studie přináší i důležité poznatky k dějinám dobové šlechtické mentality. Syntetizující charakter má příspěvek Olgy Fejtové, ve kterém autorka mapuje současný stav výzkumu knihoven v prostředí Jednoty bratrské začátku 17. století a zamýšlí se nad možnostmi jejich dalšího zkoumání. Do prostředí církevních knihoven nás přenese studie Marty Hradilové, v níž představuje prameny k dějinám knihoven premonstrátských klášterů v Doksanech a Chotěšově zrušených v první vlně josefinských reforem v roce 1782. Příspěvek Kamila Boldana je věnován působení Jana Benešovského, prvního doloženého knihvazače v Českých Budějovicích. Autorovi se podařilo propojit činnost tohoto knihvazače s dosud anonymními vazbami evidovanými v databázi Einbanddatenbank a zařadit jeho práci do kontextu knihvazačských dílen jagellonského období. Tvůrčí aktivity německého grafika Virgila Solise ml. během jeho působení v Praze přibližuje ve své studii Anna Hoťová. Zaměřila se především na jeho činnost v oblasti knižní grafiky a rozšířila dosavadní seznam děl o nové publikace, na nichž se Solis podílel či mohl podílet. Sérii recenzovaných příspěvků uzavírá kolektivní studie autorů Ivy Bydžovské, Matěje Měřičky a Michala Klacka, která je věnována dosud pomíjené problematice proveniencí konvolutů kramářských tisků, tzv. špalíčků.

Letošní číslo Knih a dějin přináší také dvě obsáhlé recenze knih věnovaných raněnovověkým portrétům a bohemikálním veršům v uherských tiscích i tradiční výběr knihovědných studií z aktuálních vydání časopisů, ročenek, monografií a sborníků.

S přáním inspirativního čtení

Lenka Veselá

Additional information

Rok vydání

2023

Nákupní košík