Projects

Ongoing

Projekt digitalizace Cizojazyčné tisky 16. století z fondu Knihovny Národního muzea (II. etapa digitalizace tisků pro národní retrospektivní bibliografii) (MK ČR, VISK 6) – řešitel Mgr. Hana Beránková

Grantový projekt Knihovna Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven 16. století (GA ČR, č. projektu P405/12/P027) – řešitel PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

 

Concluded

Grantový projekt Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. st. (se vztahem k území České republiky) (GA AV ČR, č. IAA9083901) – hlavní řešitel Anežka Baďurová, spoluřešitelka Mgr. Lenka Bártová

Grantový projekt Tiskařská bohemika v knihovně posledních Rožmberků (GA AV ČR, č. projektu IAB8083101) – řešitel PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

Grantový projekt Tiskařská bohemika ze 16.–18. století ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě (GA AV ČR, č. projektu A8083801) – řešitel Mgr. Hana Beránková

Projekt Signety tiskařů a nakladatelů v tiscích 16. a 17. století z fondu KNAV (Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR, klíčová oblast 28) – řešitelé PhDr. Anežka Baďurová, Mgr. Hana Beránková, Mgr. Marie Růžičková

Grantový projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu KNAV (Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (Projekt v oblasti č. 19: Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchovávání a zpracování informací, registrační číslo K8002119) – řešitelka Mgr. Hana Beránková a Mgr. Markéta Brabcová

Projekt digitalizace Dodatky ke Knihopisu z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (MK ČR, VISK 6 2010) – řešitelka Mgr. Hana Beránková

Projekt digitalizace Cizojazyčná bohemika z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i. (I. etapa digitalizace tisků pro Národní retrospektivní bibliografii) (MK ČR, VISK 6 2011) – řešitelka Mgr. Hana Beránková