Seznam základní biografické a bibliografické literatury, excerpované a konzultované pro Bibliografii spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800.

AC = Acta Comeniana  1 (25) -, 1969 -.
AJAK = Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského, 1910-1927, sv.. 1- 10, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, 1957-1970, sv. 16-24.
BEČKOVÁ, Marta: Bibliografie komeniologických článků v českých a slovenských pedagogických časopisech z let 1945-1960. Praha, Státní pedagogická knihovna Komenského 1961. 61 s.
BEČKOVÁ, Marta: Komeniana vydaná knižně od roku 1945. Spisy Komenského. Literatura  o Komenském. Praha, Státní pedagogická knihovna Komenského – Ústřední pedagogická knihovna ČSSR 1967. 56, [1] s.
BERLÁSZ, Piroska: Comenius. Magyarországon kiadott müveinek le1öhelybibliográfiája (Bibliographia operum Comenii in Hungaria typis mandatorum ad loca ubi asservantur composita). Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Muzeum 1970. 91 s.
BLEKASTAD, Milada: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo, Universitetsforlaget - Praha, Academia 1969. 874 s. + příl.
BMC viz British Museum General Catalogue of Printed Books …
BN viz Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale …
BOHATCOVÁ, Mirjam: J. A. Komenský. Soupis rukopisů. In: Bibliografický katalog ČSR - České knihy 1957, zvláštní sešit 7, Praha 1958. 51 s.
BRAMBORA, Josef: Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1954. 157 s. 2. vydání 1957, 211 s.
British Museum General Catalogue of Printed Books. Photolithographic Edition to 1955. London 1965-1966, 1968. Vol. 1-263. Ten year supplement 1956-1965. Vol. 1-50.
BRTOVÁ, Bohuslava: Díla J. A. Komenského v Základní knihovně - Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Vědecké informace ČSAV 1991, Bibliografie 4, 176 s.
BRTOVÁ, Bohuslava - VIDMANOVÁ, Stanislava: Seznam děl J. A. Komenského, uchovaných pouze v zahraničí. In: Studia Comeniana et historica 8, 1978, s. 123-236.
BRUCKNER, János: A Bibliographical Catalogue of Seventeenth-century German Books Published in Holland. The Hague – Paris, Mouton 1971. 552 s.
BRUNNEROVÁ, Miroslava: Ex libris: Comenius. Soupis starých tisků komenian knihovny Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze vydaný u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 1991. nestr.
Catalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale. Auteurs. Paris 1897- (1961-1981). T. 1-231.
CATALOGUS librorum impressorum Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis. Upsaliae, excudebant Stenhammar et Palmblad 1814, s. 205.
COLLIJN, Izak: Sveriges bibliografi 1600-talet. Uppsala, Almqvist & Wiksell 1942, seš. 1, col. 179-183.
ČAPEK, Tomáš – VOSTROVSKÝ ČAPEK, Anna: Bohemian (Czech) Bibliography. A finding list of writings in English relating to Bohemia and the Čechs. New York – Chicago – London – Edinbrugh, Fleming H. Revell Company 1918. 256 s. + příl.
ČAPLOVIČ, Ján: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Martin, Matica slovenská 1972-1984. 2 sv.
ČERVENKA, Jaroslav: Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata. Editio synoptica et critica quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohemicum continens. Praha, SPN 1959. 344 s.
ČUMA, Andrej: Jazykové učebnice Komenského v ruských školách 17. a 18. storočia. In: Studia Comeniana et Historica 19, 1989, č. 38, s. 117-125.
DJAK = Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Comenii Opera Omnia. Praha, Nakladatelství Academia 1969 – (1992). 15 sv.
DOKOUPIL, Vladislav: Soupis komenian Universitní knihovny v Brně. Brno, Universitní knihovna 1957. 112 s.
ESTREICHER, Karol: Bibliografia polska. Tom XIX. Cześć III. Tom VIII. Lit. K. Stólecie XV-XVIII. W układzie abecadłowym. Kraków, Akademie Umiejętności 1903, s. 437-458.
FRIMMOVÁ, Eva: Jan Amos Komenský v Univerzitnej knižnici v Bratislave. In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave 3, 1992, č. 1 (január-marec), s. 5-27.
FRIMMOVÁ, Eva: Slaviká v historických fondoch Univerzitnej knižnice. In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave 4, 1993, Mimoriadne číslo (august), 62 s. 
GRAESSE, Jean George Théodore: Trésor de livres rares et précieux ou Nouveau dictionnaire bibliographique … Berlin, Josef Altmann 1922. T. I-VII + Supplément.
HEYDORN, Heinz-Joachim: Jan Amos Comenius. Geschichte und Aktualität 1670 - 1970. Band 1., 2. Glashütten in Taunus, Verlag Detlev Auvermann KG 1971. 722 s.
HÝBL, František – LAPÁČEK, Jiří: Soupis komenián. Přerov, Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského 1992. 70 s. + příl.
Johann Amos Comenius 1592-1679. Bestandsverzeichnis - Auswahl. Berlin, Pädagogische Zentralbibliothek - Leipzig, Comenius Bücherei - Budapest, Országos Pedagogiai Könyvtár és Muzeum 1991. 99 s. + příl.
JUNKOVÁ, Blažena: Soupis starých českých tisků (z let 1501-1800) ze sbírek Městského muzea v Poličce. (Fond starých cizojazyčných tisků, vydaných na území Čech, Moravy a Slovenska.) Polička, Městské muzeum 1989. 176 s. + příl.
KAEFER, István: Katalog českých a slovenských tlačí do r. 1800 v Univerzitnej knižnici v Budapešti. Martin, Matica slovenská 1976. 229 s.
KARÁSKOVÁ, Růžena: Dílo Jana Amose Komenského ve fondu Státní vědecké knihovny  v Olomouci. Olomouc, Státní vědecká knihovna 1988. 77 s.
KAWECKA-GRYCZOWA, Alodia: Leszno – ośródek wydawniczy Jednoty. In: Odrzodzenie i reformacja w Polsce. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo naukowe 1964, s. 271-271.
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XIII. století, red. Z. TOBOLKA, díl II. Tisky z let 1501-1800, část IV., Praha 1948,  s. 129-145.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Dopis Montanovi. Vydán s komentářem Julií Novákovou a Antonínem Škarkou v edici Dílo Jana Amose Komenského (Johannis Comenii Opera Omnia), 1. díl, Praha, Academia 1969, s. 15-55.
KUMPERA, Jan: Komeniána ve Velké Británii. In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Dějepis, 15, 1988, s. 175-219.
KVAČALA, Ján: Johann Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften. Berlin – Leipzig – Wien, Julius Klinkhardt 1892. VI, 480 s., 89, [2] příl.
LC 1948-1952 = The Library of Congress. Author Catalog. A Cumulative List of Works Represented by Library of Congress Printed Cards 1948-1952. Vol. 1-24.
LC to 1942 = The Association of Research Libraries. A Catalog of books represented by Library of Congress printed cards. Issued to July 31, 1942. New York 1958. Vol. 1-167.
LC Suppl. to 1942 - 1947 = The Association of Research Libraries. A Catalog of books represented by Library of Congress printed cards, Supplement. Cards issued  August 1, 1942 – December 31, 1947. New Yersey 1960. Vol. 1-42.
LIPENIUS, Martin: Bibliotheca realis omnium materialium rerum et titulorum et universo totius philosophiae ambitu occurentium. Frankfurt am Main, Johann Friderici 1679-1685. T. I-IV.
MOUT, Nicolette – POLIŠENSKÝ, Josef: Komenský v Amsterodámě. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1970. 150 s. + příl.
NESLÁDKOVÁ, Dagmar: Novinky komeniologické literatury 1970. Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského 1972. (87-111) s.
NESLÁDKOVÁ, Dagmar: Novinky komeniologické literatury 1971. Uherský Brod, Muzeum J. A. Komenského 1974. (133-142) s.
NOVÁK, Jan V.: Johann Amos Comenius und seine Schriften in der čechischen Literatur. Separatabdruck aus der Čechischen Revue. Prag 1908. 22 s.
NOVÁK, Jan V. – HENDRICH, Josef: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha, Nákladem "Dědictví Komenského" 1932. VIII, 722 s.
NUC 1953 – (1991) = The Library of Congress Catalogs. The National Union Catalog. A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles. Reported by Other American Libraries. Compiled by the Library of Congress with the Cooperation of the Committee on Resources of American Library Association. Ann Arbor, Michigan, J. W. Edwars, Inc. 1958. Vol. – 28; New York, Rouman and Littlefield, Inc. 1963. Vol. 1-54; Washington, the Library of Congress 1965 – (1991). 90 vol. + Microfiche
OSIŃSKA,Wanda: Jan Amos Komenský w Polsce. Repertorium prac Komeńskiego znajdujących sie w polskich księgozbiorach. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk  1972. 174 s.
PELCZAROWA, Maria: Z dziejów oficyn drukarskich w Gdaňsku (w. XVI-XVIII). In: Rocznik Gdański 14, 1955, s. 144-165.
PETRIK, Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. Budapest, Ágost Dobrowsky, Pallas 1888-1892. Köt. 1-4. VII Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 1989. 570 s.
PILZ,Kurt: Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie. Nürnberg, Selbstverlag der Stadtbibliothek 1967. 447 s.
PIRSCENOK, Anna: Czech Literature in Moravian Archives in Bethlehem, Pennsylvania. A Dissertation in Slavic and Baltic Studies, 1956. 167 s. [fotokopie rukopisu]
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945-1975. Praha, Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1976. 19, 86, [1] s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945-1977. Praha, Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1979. 115, [1] s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945-1982. Praha, Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1984. 131 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie knižních  komenian 1945-1990 (S přehledem poválečné komeniologie) Vydáno k 400. výročí J. A. Komenského. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, Státní pedagogická knihvna Komenského,1992. 173 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie komeniologické literatury 1972, 1973, 1974 s dodatky za rok 1971. Praha, Ústav školských informací při MŠ ČSR 1976. 79, [1] s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie komeniologické literatury 1975-1980 s dodatky za rok 1974. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1982. 103 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Bibliografie komeniologické literatury 1981-1985 a dodatky za rok 1980. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1985. 54 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Komeniologická literatura za rok 1986 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1987. 12 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Komeniologická literatura za rok 1987 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1987. 14 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Komeniologická literatura za rok 1988 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1989. 28 s.
POKORNÝ, Zdeněk: Komeniologická literatura za rok 1989 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav školských informací při MŠ 1990. 27  s.
POKORNÝ, Zdeněk – KOŠKOVÁ, Alice: Komeniologická literatura za rok 1990 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání 1991. 22 s.
POKORNÝ, Zdeněk – KOŠKOVÁ, Alice: Komeniologická literatura za rok 1991 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání 1992. 50 s.
POKORNÝ, Zdeněk – BROŽOVÁ, Stanislava – KOŠKOVÁ, Alice: Komeniologická literatura za rok 1992 s dodatky ze starší získané literatury. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání, Státní pedagogická knihovna Komenského 1993. 132 s.
PUMPRLA, Václav: Soupis starých tisků ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci. I. Tisky vydané na území Čech a Moravy v letech 1501-1800. Olomouc, Státní vědecká knihovna 1974–1979. 12 sv. II. díl z let 1979-1982 obsahuje: 1. Krakovské tisky vydané v letech 1501-1800, 2. Tisky Budyšína, Cvikova, Drážďan, Zhořelce a Žitavy 1501-1800, 3. Vratislavské tisky z let 1501-1800. III. Díl: Tisky z lékařství a příbuzných oborů z let 1501-1800 (publikováno v letech 1980-1988, 6 sv.), IV. díl, 1981: Hispanika a iberoamerikána 1501-1800.
RIZNER, Ľudovít Vladimír: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. S pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou. Turčianský sv. Martin, Matica slovenská 1929-1934. D. I-VI.
ROOD, Jan Wilhelmus: Comenius and the Low Countries. Some Aspects of Life and Work of a Czech Exile in the Seventheenth Century. Amsterdam, Van Gendt&Co - Praha, Academia - New Yourk, Abner Schram 1970. 275 s.
SCHUYTVLOT, Bram: Johann Amos Comenius 1592-1992. Catalogus van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 6 maart tot en met 10 april 1992. Voorzien van een inleiding oven leven en werken van Comenius door Kees Mercks, en van een lijst van de Comenius-uitgaven van voor 1801 in de UBA door Bram Schuytvlot. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek 1992. 62 s.
Studia Comeniana et historica. Časopis Muzea J. A. Komenského pro komeniologii, historii 16. a 17. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí 1, 1971-.
Svensk Comenius-Bibliografi tillegnad Erik Dahlgren den 7. juni 1898 af hans vän och beundrare Aksel ANDERSSON. 1. Janua linguarum och Panegyricus Carolo Gustavo. Uppsala, Almquist&Wiksells boktryckeri-aktiebolag 1898. 39 s.
SVODNYJ katalog russkoj knigi graždanskoj pečati XVIII veka 1725-1800. Moskva,  Gosudarstvennaja biblioteka SSSR im. V. I. Lenina 1962-1975. T. 1-[6].
SZABÓ, Károly: Régi Magyar Könyvtár. Az 1531-1711. … Budapest, Magyar  Tudományos Akadémia Könyvkiadó 1879-1898. Köt. I-III/1-2.
SZABÓ, Károly: Régi Magyar Könyvtár. 3. köt. Potlások, kiegészítések, jávítások. Budapest, 1990- (1993). Füz. 1-(4).
URBÁNKOVÁ, Emma a kol.: Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Praha, SPN 1959. 469 s.
VOBR, Jaroslav: Dílo Jana Amose Komenského ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně a moravských klášterních knihoven. Rukopisy a staré tisky 1611-1800. Brno, Státní vědecká knihovna 1992. 179 s.
VRCHOTKA, Jaroslav: Knihovna Bohuslava Duška. In: Sborník  Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, sv. 23, 1978, č. 1-4.
VSJAK = Veškeré spisy J. A. Komenského. Red. Jan KVAČALA, Stanislav SOUČEK. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě – Filosofická fakulta Masarykovy univerzity 1910-1926. 8 sv.
Vybrané spisy J. A. Komenského. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1958-1978. 9 sv.
YONG, Robert Fitzgibbon: Comenius in England. Oxford, University Press – London, Humphrey Molford 1932. 99 s.
Z Kralické tvrze 1-, 1967-.
ZAPLETAL, Ladislav: Komenského mapa Moravy z r. 1627 v Přerově. Přerov, Muzeum J. A. Komenského 1979. 125 s.
ZÍBRT, Čeněk: Bibliografie české historie. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1900–1912. 5 sv.