Redakční poznámka

Vzhledem k tomu, že karty s bibliografickými popisy nebyly určeny pro veřejnost, ale pouze jako koncept k revizi a následnému publikování, nejsou například důsledně opakovány opravy data vydání, pokud bylo studiem dalších exemplářů či jiných pramenů upřesněno. Může se tedy lišit datum na první kartě, kde bylo opraveno, a datum u pomocného zkráceného záznamu spisu na kartách se signaturami dochovaných exemplářů, kde již opraveno nebylo. Popisy některých vydání jsou provázeny kopiemi vybraných stran z popisovaného originálu. Jde většinou o kopie, zaslané za účelem důkladnějšího bibliografického zpracování kolegy ze zahraničních knihoven, kam sestavovatelům bibliografie nebylo možné vycestovat za prostudováním zjištěných výtisků. U některých nově objevených vydání či variant, do kartotéky zaznamenaných pouze transliterovaným titulním textem podle dodané fotografie, se později podařilo získat mikrofilm celého díla, který umožnil podrobný popis. Pokud se tak ovšem stalo již v době, kdy byla vytvořena automatizovaná databáze, byly údaje z mikrofilmu zapsány již do ní a v kartotéce zůstal jen lístek s názvem a odkazem na číslo popisu v databázi.

V době, kdy byly údaje o dochovaných výtiscích shromažďovány, nemohli sestavovatelé bibliografie využívat internetové katalogy, proto je dnes jistě možné touto cestou rozmnožit jak počet dochovaných výtisků k popsaným vydáním, tak i počet vydání samotných. Chronologicky uspořádaný soupis vydání spisů J. A. Komenského vystavuje na své internetové stránce  Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.: http://dejiny.nln.cz/Bibl/Komensky.html#1992

Část nazvaná J. A. Komenský - rukopisy neobsahuje soupis rukopisné pozůstalosti J. A. Komenského, nýbrž záznamy citované v komeniologické literatuře, u nichž bylo ověřeno, že jde o dochovaný rukopis, nikoliv vytištěný text. V bibliografii byly ponechány jako informativní výsledek o identifikaci shromážděných excerpt.