Tiskařská bohemika ze 16.–18. století dochovaná ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě

Hana BERÁNKOVÁ, Tiskařská bohemika ze 16.–18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice v Římě. I. Historický úvod a rejstříky. II. Popisy dochovaných exemplářů. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. I. díl: 226 s., angl. resumé. II. díl: 419 s.

Objednávka »

Tiskarska_bohemika

Publikace obsahuje chronologicky seřazený soupis 256 vydání jazykově českých i cizojazyčných tiskařských bohemik, nalezených excerpcí katalogů Vatikánské knihovny a knihovny Angeliky v Římě a popsaných podle pravidel vycházejících z praxe české národní retrospektivní bibliografie. Soupisu předchází historický úvod shrnující poznatky ze shromážděného materiálu, především z hlediska česko-italských kulturních vztahů, a podávající stručný přehled o studovaných knižních sbírkách. Po něm následují rejstříky k záznamům dochovaných tiskařských bohemik: Jmenný rejstřík obsahuje jména autorů, dalších původců, umělců i osob v tisku zmíněných; Jmenný rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců zahrnuje jména všech tiskařů, nakladatelů a knihkupců podílejících se na vydání bohemikálních tisků z obou souborů, doplněná o roky vydání nalezených bohemikálních tisků; Místní rejstřík tiskařů, nakladatelů a knihkupců přináší jména tiskařů, nakladatelů a knihkupců řazená v rámci jednotlivých měst chronologicky podle data vydání jednotlivých tisků; Rejstřík místních názvů obsahuje všechny lokality v tiscích zmíněné, včetně například místa, kde byla datována předmluva tisku; Jazykový rejstřík zachycuje všechny jazyky, jimiž jsou vytištěny jednotlivé bohemikální tisky nebo větší části textů v nich a Provenienční rejstřík zahrnuje jména předchozích vlastníků bohemikálních tisků nalezených v obou knihovnách. Součástí publikace je i Seznam citované a konzultované literatury a pramenů v I. i II. dílu a Soupis zkratek použitých v textu obou dílů.