Výběrová bibliografie – PhDr. Lenka Veselá, PhD.

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (roz. Prudková)

Monografie

 • Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. 153 s. (Knižnice Dějin a současnosti, 20. sv.)
 • Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, Knihovna AV ČR, Scriptorium 2005. 359 s. + CD-ROM.

Studie

 • Diplomové a disertační práce s knihovědnou tematikou obhájené v letech 1948–1994 na Katedře pomocných věd historických a archivnictví a v letech 1953–1994 na Katedře obecných a českých dějin Filosofické fakulty UK. In: Knihy a dějiny 2, 1995, č. 2, s. 51-54, rés. něm.
 • Kam zmizeli Velkomeziříčtí Židé? In: Velkomeziříčsko, 3.1.1996, s. 3.
 • Veleslavínův tisk „Historie židovské“ z roku 1592. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 2, s. 6-26, rés. něm.
 • The Jewish Community in Velké Meziříčí. In: Naše rodina (Newsleter of the Czechoslovak Genealogical Society International) 9/1997, č. 3, s. 108-109.
 • Knižní kultura ve Velkém Meziříčí v předbělohorském období. In: Západní Morava 3, 1999, s. 33-47.
 • Židovské dějiny a tradice v českých překladech Josepha Flavia před rokem 1620. In: Židé a Morava. Sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 12. listopadu 1997 v Kroměříži, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 1998, s. 22-25.
 • Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.–21. října 1999, Brno, Sdružení knihoven České republiky, Státní vědecká knihovna v Olomouci 1999, s. 41-51.
 • Štěpán Šefránek, tiskař z Velkého Meziříčí. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. Anežka Baďurová), Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000), s. 315-328.
 • Čeští tiskaři 16. století a židovství. In: Dějiny a současnost 2000, č. 6, s. 11-15.
 • Recepce judaik v měšťanském prostředí na pozadí předbělohorské tiskařské produkce. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 15, 1998 (2000), s. l62-181.
 • Rožmberská knihovna a její katalog. (K možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene). In: K výzkumu zámeckých, církevních a měšťanských knihoven. „Čtenář a jeho knihovna“. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003, s. 109-118. (Opera romanica 4).
 • Die Juden in der böhmischen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts. In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder . a Journal of History and Civilisation in East Central Europe. Beiträge zur Frühneuzeitforschung, Band 44, 2003, Heft 1, s. 67-100.
 • Rožmberská knihovna. In: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová. Praha, Národní knihovna České republiky 2006, s. 203-206.
 • Baďurová, Anežka – Veselá, Lenka
  Rok 2007 v knihovědném oddělení. In: Informace 2007, č. 2-3 (září), s. 12-15.
 • Mezinárodní konference „Unitas Fratrum 1457–2007“. In: Informace 2007, č. 4, s. 23-24.
 • Mezinárodní sympozium „Válečná kořist. Společné evropské dědictví“ a výzkumný pobyt ve švédských knihovnách. In: Informace 2008, č. 4, s. 15-16.
 • Knihovědné oddělení v roce 2009. In: Informace 2009, č. 3, s. 5-7.
 • Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken Entwurf zu einem geplanten Projekt. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2009, Num. 1, s. 43-46.
 • Aristocratic Libraries from Bohemia and Moravia in Sweden. In: War-Booty – a Common European Cultural Heritage. An International Symposium at The Royal Armoury 29–31 May, 2008. Stockholm, Livrustkammaren 2009, s. 147-153.
 • Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků. In: Studie a texty Evangelické teologické fakulty, č. 15, 2009/2 (Unitas Fratrum 1457–2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén), s. 192-214.
 • Knihovna Becků z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven (zpráva o plánovaném projektu), in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 148-151.
 • Rožmberská knihovna. In: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Ed. J. Pánek, J., České Budějovice: Národní památkový ústav 2011, s. 274-279
 • Hebrejská typografie v českých nežidovských tiskárnách 16. a 17. století. In: O. Sixtová (ed.), Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 165-175.
 • Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries. In: O. Sixtová (ed.),  Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 165-175
 • Výzkum knih z knihovny Becků z Leopoldsdorfu ve švédských knihovnách. In: Informace 2012, č. 4
  https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyzkum-knih-z-knihovny-becku-z-leopoldsdorfu-ve-svedskych-knihovnach/
 • Zvláštní číslo Knih a dějin věnované dr. Anežce Baďurové. [Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové 2012]. In: Informace. Knihovna AV ČR, v. v. i.  2012, č. 1
  https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zvlastni-cislo-knih-a-dejin-venovane-dr-anezce-badurove

Recenze, zprávy

 • Eva Frimmová, Daniel Basilius (1585–1628). Život a diela. Bratislava 1997. In: Knihy a dějiny 5, 1998, č. 1/2, s. 84-85.
 • Západní Morava, 1. Vlastivědný sborník. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro SOkA Třebíč a Žďár nad Sázavou 1997. 144 s. In: Archivní časopis 48, 1998, č. 3, s. 187-188.
 • Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska již po osmé … In: Knihy a dějiny 6, 1999, č. 1/2, s. 66-67.
 • Studie o Rukopisech 32, 1997–1998. In: Knihy a dějiny 6, 1999, č. 1/2, s. 76-77.
 • Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře zčeských zemí. Praha, Scriptorium 2002. 423 s. In: Knihy a dějiny 7/8, 2000–2001, s. 92-93.
 • Iveta Cermanová – Jindřich Marek, Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844). Praha, Národní knihovna České republiky 2007, 190 s. In: Český časopis historický 105, 4/2007, s. 939-942.
 • Peter R. Frank – Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750–1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, mit einer um Information zur Verteilung der Befugnisse, Adressen und Biographien wesentlich erweiterten Fassung im PDF-Format auf CD-Rom. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2008, 301 s. + CD-ROM, recenze in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s.172-174.