Výběrová bibliografie – PhDr. Anežka Baďurová


kompletní bibliografie in: Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové, Praha 2012, s. 232-241.

Monografie

 • Bártová, Lenka – Baďurová, Anežka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Předmluva a úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd 2002. 161 s. + příl.
 • Bártová, Lenka – Baďurová, Anežka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). II/1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. Textová část a soupis. II/2. Rejstříky + CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i., 2008. 410 s. + 13 příl.

Studie

 • Šimáková, Jitka – Macháčková, Eduarda – Baďurová, Anežka: Teatralia zámecké knihovny z Radenína. III. Rejstříky. Praha, Národní muzeum 1969. 248 s.
 • Comienzos de la historia de las revistas de compatriotas checoslovacos en América Latina, 1902–1923. In: Ibero-Americana Pragensia XVII, 1983, s. 279-289.
 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 zpracovávaná v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: III. národní konference o bibliografii v ČSR. Sborník materiálů. Praha, Státní knihovna ČSR 1987. Sv. 2, s. 332-335.
 • Baďurová, Anežka – Bohatcová, Mirjam – Hejnic, Josef: Frekvence tištěné literatury 16. století v Čechách a na Moravě. In: Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 321-343.
 • Baďurová, Anežka – Brtová, Bohuslava: Soupis tisků 16. století ve fondech ZK-ÚVI ČSAV. Část I. A-K, část II. L-Ž, část III. Rejstříky. Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 1. Praha, ZK-ÚVI ČSAV 1987 – 1988. 462 + 223 s.
 • Baďurová, Anežka – Brtová, Bohuslava – Johanides, Josef – Sládková, Jana – Vidmanová, Stanislava:
  Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do r. 1800. I. Bibliografické popisy. II. Rejstříky. Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 2. Praha, ZK-ÚVI ČSAV 1989. VIII, 274 + 255 s.
 • Hejnic, Josef – Baďurová, Anežka – Bohatcová, Mirjam: Cizojazyčná bohemikální literatura 16.–18. století (Dosavadní studium a cíle výzkumu). In: Listy filologické 112, 1989, s. 220-228.
 • Hejnic, Josef – Baďurová, Anežka – Bohatcová, Mirjam: Fragen der bibliographischen Beschreibung und Bearbeitung der tschechischen und fremdsprachigen bohemikalen Drucke des 16.–18. Jahrhunderts. In: Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik 17, 1990, 56 s. (München, Verlag Otto Sagner)
 • Práce s historickými knižními fondy a bibliografická činnost v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Z knihovnické praxe (Zpravodaj knihoven severní Moravy), seš. 112, 1991, s. 11-15 /Sborník z konference k historickým fondům, Olomouc 8. a 9. října 1991/
 • Baďurová, Anežka – Vítek, Antonín: Specifika popisu starých tisků. In: 4. národní konference o bibliografii. Sborník referátů. Praha, Národní knihovna 1991, s. 25-29
 • Profesor Bohumil Ryba a národní bibliografie. In: Vědecké informace ČSAV, 1991, zvláštní číslo: Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora Bohumila Ryby, s. 41-42.
 • Baďurová, Anežka – Drnovská, Jarmila: Bibliographie de Coménius. In: Nouvelles du livre ancien, No 67, juillet 1991, s. 3.
 • Zpráva o bibliografii spisů B. Balbína vytištěných do r. 1800. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Praha, PNP 1992, s. 232.
 • Jiráková, Věra – Baďurová, Anežka – Hartman, Jan: Současnost v Knihovně AV ČR. In: CS ONLINE 93. Zborník. Senec, 4.–6. október 1993. Zostavili: Mária Dologová, Táňa Mončáková. Bratislava, Národné centrum pro informatiku 1993, s. 45-51 /ciz. boh. na stranách 47-48/.
 • Spis Zachariáše Bruncvíka o zemětřesení roku 1615 (dodatek ke Knihopisu č.  1328). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993. Praha, Národní knihovna 1994, díl 2, s. 381-400.
 • Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.–12. října 1994. Brno, Sdružení knihoven České republiky – Olomouc, Státní vědecká knihovna 1995, s. 88-93.
 • Na úvod. In: Knihy a dějiny 1, 1994, č.  1, s. 1-3.
 • Baďurová, Anežka – Hartman, Jan – Kadlecová, Ivana – Vítek, Antonín: Knihovna Akademie věd České republiky na cestě do CASLIN Plus. In: I‘ 94, 36, 1994, č.  12, s. 306-308.
 • Životní jubileum PhDr. Bohuslavy Brtové. In: Knihy a dějiny 2, 1995, č.  1, s. 49-50.
 • K nedožitým 95. narozeninám PhDr. Bohumíra Lifky. In: Knihy a dějiny 2, 1995, č.  1, s. 51-52.
 • Muzeum knihy v Madridu. In: Informace 1995, č.  3-4, s. 11-12.
 • In margine – staré přípisky v knihách. In: Knihy a dějiny 3, 1996, č.  2, s. 45-46.
 • Seminář Consortia of European Research Libraries. In: Informace 1996, č.  4, s. 14-15.
 • Nové španělské Muzeum knihy. In: Muzejní prezentace k dějinám knižní kultury. Sborník příspěvků z celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií ČR, Jindřichův Hradec 28.–30. 5. 1996. Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1997, s. 26-29.
 • Tisky 19. století jako konferenční téma. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  2, s. 77-78.
 • Polsko-česká konference o Leopoldu Janu Szersznikovi. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  2, s. 79-83.
 • Johanides, Josef: Tiskařská slovacika 18. století ve fondu Knihovny Akademie věd ČR.
 • Praha, Knihovna AV ČR 1997. 91 s. (Předmluva Anežka Baďurová, s. 1-2).
 • Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  1, s. 21-39.
 • Kolokvium o putování knihy za čtenářem. [Le livre voyageur, Lyon 23.–24. května 1997]. In: Informace 1997, č.  2, s.12-13.
 • K 10. výročí úmrtí PhDr. Bohumíra Lifky. In: Informace 1997, č.  3-4, s. 31.
 • Historické knižní fondy v Cieszynie – jejich význam pro české a slezské písemnictví. In: Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle Śląskim. Książnica Cieszyńska – Centrum badań Śląskoznawczych i bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 1997, s. 149-168.
 • Chronologické mezníky v evropských retrospektivních bibliografiích. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Jindřichův Hradec 3.–4. září 1997. Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1998, s. 12-18.
 • Der Prager tschechische und fremdsprachige Buchdruck und seine analytische Bibliographie. In: Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570–1620 (Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil IV.), Dresden University Press 1998, s. 211-216.
 • K 80. narozeninám PhDr. Mirjam Bohatcové. In: Čtenář 51, 1999, č.  7/8, s. 241-243.
 • K životnímu jubileu PhDr. Mirjam Bohatcové. In: Informace, 1999, č.  2/3, s. 28-30.
 • Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukove. In: Roczniki biblioteczne 43, 1999, s. 69-103.
 • Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.–21. října 1999, Brno, Sdružení knihoven České republiky – Olomouc, Státní vědecká knihovna 1999, 119-120.
 • Dodatek k osobní bibliografii Mirjam Bohatcové. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. Anežka Baďurová), Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000), s. 375-378.
 • Knihovna Akademie věd České republiky. /Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik/. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Hrsg. Bernhard Fabian. Tschechische Republik. Band 1.1. Prag. Teil. 1. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Redaktion Claudia Blum. Hildesheim – Zürich – New York, Olms-Weidmann 1999, s. 215-222.
 • In memoriam. PhDr. Bohuslava Brtová (1925–1999). In: Knihy a dějiny 6, 1999, č.  1/2, s. 65.
 • K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Mezinárodní seminář, Český Krumlov 29–30. října 1999. In: Knihy a dějiny 6, 1999, č.  1/2, s. 67-68.
 • 100 let od narození PhDr. Bohumíra Lifky. In: Informace 2000, č.  2-3, s. 36-37.
 • Pirożyński, Jan unter Mitwirkung von Anežka Baďurová: Krakau und Prag als Zentren des Buchdrucks im 15. und 16. Jahrhundert. Versuch eines Vergleichs. In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Hrsg. von Marina Dmitrieva und Karen Lambrecht. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2000. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 10), s. 223-235.
 • Jan Pirożyński przy wspólpracy Anežki Baďurovéj: Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV–XVI wieku. Próba porównania. In: Roczniki biblioteczne 44, 2000, s. 2-25.
 • O mejlkách, aneb Spisek útěšný pro redaktory, editory i autory. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR 16, 1999–2000, Praha, Národní knihovna ČR 2002, s. 239-259.
 • Malé slavnosti v knihovědném oddělení. In: Informace 2000, č.  2-3, s. 6-7.
 • Beránková, Hana – Růžičková, Marie – Baďurová, Anežka: Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. CD-ROM.
 • Lenka Bártová avec la collaboration de Anežka Baďurová: Les éditions françaises des écrits de Coménius auXVIIe siècle: déstin des ouvrages. In: Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 285-305.
 • I. mezinárodní kongres Institutu pro dějiny knihy a četby. Salamanca, 29. října–2. listopadu 2002. In: Informace 2002, č.  3-4, s. 20-22.
 • Baďurová, Anežka – Burgetová, Jarmila – Hartmanová, Dagmar a kol.: Knihy v historii akademií. Sborník textů k výstavě, kterou ve dnech 2.12.2002 až 17.1.2003 uspořádala Knihovna Akademie věd ČR a Tiskový odbor AV ČR v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. 80 s.
 • Blažková, Lenka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Předmluva a úvod Anežka Baďurová. Praha, Knihovna Akademie věd 2002. 161 s. + příl.
 • Historické knižní fondy v České republice a současný stav jejich knihovnického zpracování. In: Sborník archivních prací 53, 2003, č.  2, s. 641-684. v nezměněném znění uveřejněno v internetovém časopise Knihovnický zpravodaj Vysočina, roč. 5, 2005, č.  2.
 • Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project. In: Acta Comeniana 17, 2003, s. 191-198.
 • Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. Úvod Anežka Baďurová. CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd České republiky 2003.
 • Uznání knihovědnému bádání. In: Informace 2004, č.  2-3, s. 45-47. [Cena Josefa Hlávky udělena Lence Veselé z Knihovny Akademie věd]
 • Breve recapitulación del estado actual de la bibliografía retrospectiva nacional en la República Checa. In: La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América bajo la dirección de Pedro M. Cátedra & María Luisa López-Vidriero. Ed. María Isabel de Páiz Hernández. Tomo II. Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004, s. 295-306. (Serie maior).
 • Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar a kol.: Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století. Restaurátorská práce Jarmily a Davida Frankových, výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 Knihovnou Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2006. CD-ROM.
 • Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar: Cesta Martinické bible z 15. do 21. století. [Rozhovor s Jarmilou a Davidem Frankovými]. In: Akademický bulletin 2006, č.  6, s. 22-24.
 • Baďurová, Anežka – Bezděk, Karel – Faltysová, Věra: Philologia nationalis. In: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová. Praha, Národní knihovna České republiky 2006, s. 110-112.
 • Vzácné výtisky spisů J. A. Komenského. In: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová. Praha, Národní knihovna České republiky 2006, s. 211-214.
 • Der Altbestand an der Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften, Prag – Seine Konservierung und seine Erschließung. /The Old Collection of the Central Library at the Academy of Sciences, Prague – Its Conservation and Accessibility/. In: Digitalisieren – Internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven/Digitalization – International Projects in Libraries and Archives, Berlin, BibSpider 2007, s. 13-24, 146-156.
 • Za Mirjam Bohatcovou (1919–2007). In: Studia Comeniana et historica 77-78, 2007, s. 228-231.
 • Ochrana a konzervace těšínského literárního dědictví. In: Informace 2007, č.  4, s. 30-31.
 • Konference „Svět v obrazech. Grafické sbírky v kulturních institucích: jejich typologie, organizace a funkce“. In: Informace 2007, č.  4, s. 24-28.
 • Rok 2007 v knihovědném oddělení. In: Informace 2007, č.  2-3, s. 12-15.
 • Baďurová, Anežka – Brtová, B. – Vidmanová, S.: Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i, 2007. CD-ROM.
 • Doprovodné přednášky k výstavě Encyklopedie ve vědě a technice. In: Informace 2008, č.  3, s. 27-28.
 • Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar: Týden vědy a techniky v KNAV. In: Informace 2008, č.  3, s. 25-27.
 • Blažková, Lenka – Baďurová, Anežka – Vítek, Antonín: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). II./1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. Textová část a soupis. II./2. Rejstříky a CD-ROM. Praha, Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i, 2008. 410 s.
 • Baďurová, Anežka – Brabcová, Markéta – Beránková, Hana: Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
  In: Świat w obrazach: Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. (Ed. M. Komza). Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 185-200.
 • Baďurová, Anežka – Šedo, I.
  Ocenění badatelské práce PhDr. Josefa Hejnice, CSc. In: Knihy a dějiny 11-15, 2009, s. 79-82.
 • Pocta PhDr. Mirjam Bohatcové, CSc. In: Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008 (2009), s. 82-87.
 • Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století. In: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Ed. M. Heidrich-Sowińska. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 403-414. (Acta Universitatis Wratislaviensis. No 3233)
 • Cieszyn – město knih. In: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 155-157.
 • Španělsky tištěné knihy v knihovně Jiřího Václava (†1720) a Jana Josefa (†1732) Schwabelů ze Schwalbenfeldu (zpráva o výzkumu). In: K výskumu zámockych, meštianskych a cirkevních knižníc. Ed. Klára Komorová. Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí, Martin, Slovenská národná knižnica 2012, s. 147-156. (Opera romanica 13.)
 • Španělsky tištěná zpráva o přenesení ostatků sv. Norberta v roce 1627. In: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2013, s. 287-300.

Recenze

 • Václav Pumprla, Soupis starých tisků ve fondech SVK v Olomouci IV. Hispanika a iberoamerikána (1501–1800). Olomouc, SVK 1981. 333 s. In: Československý časopis historický 30, 1982, č.  6, s. 932.
 • Oldřich Kašpar, Soupis španělských tisků bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Praha, Státní knihovna ČSR 1983. 388 s. In: Československý časopis historický 32, 1984, č.  2, s. 315.
 • Kniga i biblioteki v Rossii v 14-pervoj polovine 19 v. Sbornik naučnych trudov. Leningrad, Biblioteka Akademii nauk SSSR 1982. 164 s. In: Československý časopis historický 32, 1984, č.  4, s. 627-628.
 • Svodnyj katalog knig na inostrannych jazykach, izdannych v Rossii v 18 veke. Leningrad, Nauka díl 1, (A-G) 1984. 370 s. In: Československý časopis historický 34, 1986, č.  5, s. 787-788.
 • Miroslav Jarolím, Katalog starých tisků knihovny Astronomického ústavu ČSAV. Historický úvod Zdeněk Horský. Scripta astronomica 1. Praha, AsÚ ČSAV 1986. 312 s. příl. In: Československý časopis historický 36, 1988, č.  2, s. 299.
 • Vom Codex zum Computer. 250 Jahre Universitätsbibliothek Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 8. 11. 1995–7. 1. 1996. Sestavil Walter Neuhauser a kol. Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 1995. 185 s. In: Knihy a dějiny 3, 1996, č.  2, s. 54-55.
 • 200 let Landfrasovy tiskárny 1797–1997. Okresní muzeum v Jindřichově Hradci 14. 6.–30. 9. 1997 [Zpráva o výstavě]. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  1. s. 91-92.
 • Frídlová, Olga – Vránková, Jana – Kraus, Vladimír, Litografie k potěše a užitku. Katalog výstavy k 200. výročí vynálezu litografie 1796–1996. Praha, Národní technické muzeum 1996. 31 s. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  2, s. 90.
 • Petr Mašek a kol., Schlossbibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Hrsg. Von Bernhard Fabian, Band 2. Tschechische Republik. Red. Blum, Claudia – Bauer, Matthias. Hidesheim-Zürich-New York, Olms-Weidmann 1997. 309 s. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  2, s. 92-93.
 • Michal Wanner – Josef Hora, Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Svazek II/l. státní oblastní archivy. Praha, Archivní správa ministerstva vnitra 1999. 518 s. In: Knihy a dějiny 6, 1999, č.  1/2, s. 74-75.
 • Jiří Malina – Vladimír Lesák, Bibliografie novin a časopisů východních Čech z let 1650–1945. Hradec Králové, Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové l998. 80 s. In: Knihy a dějiny 6, 1999, č.  1/2, s. 75-76.
 • Josef Johanides, Knihovna Františka Martina Pelcla. Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor 2003. 138 s. In: Knihy a dějiny 9-10, 2002–2003 (2005), s. 135-136.
 • Judit P. Vásárhelyi (Hrsg.), Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Studie über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts. Schéchényi Nationalbibliothek Wissenschaftliche Tagung und Austellung 12. Oktober 2000. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó 2001. 262 s. (Libri de libris). In: Acta Comeniana 17 (XLI), 2003, s. 348-355.
 • Petr Voit, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. Praha 2006. In: Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008 (2009), s. 97-100.

Překlady

 • Barbara Bieńkowska, Leopold Jan Szersznik – zakladatel a tvůrce veřejné knihovny v Těšíně. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č.  2, s. 46-59. (z polštiny)
 • Krzysztof Szelong, Proces evidence a zpracování knižních sbírek P. Leopolda Jana Szersznika. In: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 113-147. (z polštiny)