Studie a katalogy

I. Publikované katalogy

Lifka, Bohumír
Valdštejnská knihovna ze zámku v Doksech. I. Soupis starých tisků A-M. II. Soupis starých tisků krom beletrie N-Z. Staré tisky krásného písemnictví A-Z. In: Vědecké informace ČSAV 1969, Suplement 2-4, VIII, 194 s.; Vědecké informace ČSAV 1970, Suplement 2-4, (195-386) s. Digitalizovaná kopie: část I. (10 MB), část II. (11 MB)

Brtová, Bohuslava
Díla J. A. Komenského v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Vědecké informace ČSAV 1991, Bibliografie 4. IV, 176 s.  Digit. kopie (6 MB)

Baďurová, Anežka – Brtová, Bohuslava
Soupis tisků 16. století ve fondech ZK-ÚVI ČSAV. Část I. A-K. Část II. L-Ž. Část III. Rejstříky. In: Vědecké informace ČSAV 1987–1988, Bibliografie l. VI, 462 + 223 s. Digitalizovaná kopie: část I. (22 MB), část II. (19 MB), část III. (16 MB)

Brtová, Bohuslava
Dodatky ke Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století z fondu Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Vědecké informace ČSAV 1990, Bibliografie 3. III, 164 s.

Johanides, Josef
Tiskařská slovacika 18. století ve fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna AV ČR 1997. 91 s. (Předmluva A. Baďurová, s. 1-2).

Beránková, Hana – Růžičková, Marie – Baďurová, Anežka
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. CD-ROM.

 

II. Studie k dějinám historického fondu

Volf, Josef
Knihovna král. české společnosti nauk v r. 1923. In: Časopis československých knihovníků 3, 1924, s. 213.

Doubková, Růžena
Královská česká společnost nauk a její knihovna (1784–1835). Praha, Filosofická fakulta UK 1952. 126 s. + příl. (disertační práce)

Horák, František
Základní knihovna Československé akademie věd. In: Věstník ČSAV 63, 1954, s. 263-274.

Horák, František
Knihovny v Československé akademii věd. In: Vědecká kniha. Zpravodajství o nových knihách a časopisech Nakladatelství ČSAV, 1956, listopad–prosinec, s. 1-2.

Lifka, Bohumír
Valdštejnská knihovna ze zámku v Doksech. In: Vědecké informace ČSAV 1968, Suplement 2, s. 30-54.

Ledinská, Hana
Zámecká knihovna v Děčíně a její likvidace. In: Knihovna. Vědeckoteoretický sborník 8, 1971. s. 57-78.

Ledinská, Hana
Děčínská zámecká knihovna (Příspěvek k dějinám). In: Z minulostí Děčínska 2, 1974, s. 194-214.

Stachová, J.
Knihovna KČSN 1918–1952. Praha, Filosofická fakulta UK 1983. (diplomová práce)

Dějiny a činnost ZK-ÚVI ČSAV (kolektiv autorů). In: Vědecké informace ČSAV 1989, Příručka pro uživatele 6. 81 s.

Baďurová, Anežka
Práce s historickými knižními fondy a bibliografická činnost v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Z knihovnické praxe (Zpravodaj knihoven severní Moravy) 1991, seš. 112, s. 11-15.

Podaný, Václav
Knihovny ČAVU a KČSN od r. 1918 do vzniku ČSAV. In: Práce z dějin ČSAV A/4, 1992, s. 12-30.

Baďurová, Anežka – Burgetová, Jarmila – Hartmanová, Dagmar a kol.
Knihy v historii akademií. Sborník textů k výstavě, kterou ve dnech 2. 12. 2002 až 17. 1. 2003 uspořádala Knihovna Akademie věd ČR a Tiskový odbor AV ČR v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. 80 s.

Baďurová, Anežka
Knihovna Akademie věd České republiky./Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Hrsg. Bernhard Fabian. Band 1.1. Tschechische Republik. Vlasta Valtysová – Pavel Pohlei, Prag. Teil. 1. Hildesheim – Zürich – New York, Olms-Weidmann 1999, s. 215-222.

Baďurová, Anežka
Der Altbestand an der Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften, Prag – Seine Konservierung und seine Erschließung./The Old Collection of the Central Library at the Academy of Sciences, Prague – Its Conservation and Accessibility. In: Digitalisieren – Internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven/Digitalization – International Projects in Libraries and Archives, Berlin, BibSpider 2007, s. 13-24, 146-156.

Baďurová, Anežka – Brabcová, Markéta przy współpracy Hany Beránkovéj
Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej. In: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Red. Małgorzaty Komza. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2009, s. 185-200. Rés. angl.

Brabcová, Markéta
Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd České republiky, v. v. i. (Zpráva o projektu). In: Knihy a dějiny 11/15, 2004-2008, s. 63-78. Digitální kopie

Baďurová, Anežka
Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukove. In: Roczniki biblioteczne 43, 1999, s. 69-103.

Beránková, Hana – Brabcová, Markéta
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Jazyk a řeč knihy“. (Opera romanica 11). České Budějovice:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 455-466.

Beránková,  Hana
Dodatky ke Knihopisu z fondu Knihovny AV ČR – projekt digitalizace starých tisků v rámci programu VISK 6 MK ČR, in: Informace 2010, č. 3, s. 24-26.

 

III. Studie k obsahu fondu

V. H.
K nálezu právního sborníku M. Brikcího z Licka. In: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 3, 1958, s. 115-116.

Johanides, Josef
O některých přírůstcích vzácných starých tisků v Základní knihovně ČSAV. In: Věstník ČSAV 1964, č. 5, s. 854.

Johanides, Josef
Deset nejcennějších přírůstků starých tisků v Základní knihovně ČSAV v roce 1964. In: Zprávy ČSAV 1965, č. 6, s. 54-55.

Baďura, Bohumil
K historii prvních spolků českých a slovenských vystěhovalců v Argentině. In: Sborník k problematice dějin imperialismu 11, 1981, s. 279-332 (použit archivní materiál z fondu KNAV).

Baďurová, Anežka
Comienzos de la historia de las revistas de compatriotas checoslovacos en América Latina, 1902–1923. In: Ibero-Americana Pragensia 17, 1983, s. 279-289 (využit archivní materiál, dochovaný ve fondu KNAV k historii českých a slovenských krajanských časopisů).

Baďura, Bohumil
Los checoslovacos en Argentina durante la Primera Guerra Mundial. In: Ibero-Americana Pragensia 23, 1989, s. 213-237 (použit archivní materiál z fondu KNAV).

Baďurová, Anežka
Spis Zachariáše Bruncvíka o zemětřesení roku 1615 (dodatek ke Knihopisu č. 1328). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993, Praha, Národní knihovna 1994, díl 2, s. 381-400.

Tošnerová, Marie a kol.
Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. (Průvodce po rukopisných fondech v České republice I.) In: Studie o rukopisech. Monographia I. Praha, Archiv Akademie věd ČR 1995. 208 s. (charakterisovány též rukopisné sbírky v historickém knižním fondu KNAV – s. 46 Doksy, s. 82 Liblice).

Prudková, Lenka
Veleslavínův tisk „Historie židovské“ z roku 1592. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 2, s. 6-26.

Baďurová, Anežka
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.–21. října 1999, Brno, Sdružení knihoven České republiky, Státní vědecká knihovna v Olomouci 1999, s. 119-120.

Prudková, Lenka
Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.–21. října 1999. Brno, Sdružení knihoven České republiky, Státní vědecká knihovna v Olomouci 1999, s. 41-51.

Veselá, Lenka
Knihy na dvoře Rožmberků, Knihovna AV ČR, Scriptorium 2005. 359 s. + CD-ROM. (použita archivní fotokopie Březanova katalogu z fondu KNAV).

Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar a kol.
Martinická bible a její cesta z 15. do 21. století. Restaurátorská práce Jarmily a Davida Frankových – výstava uspořádaná 27. 3.–14. 4. 2006 Knihovnou Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2006. CD-ROM.

Hužvárová, Marina
Koruna Čech v Americe. In: Akademický bulletin 2005, č. 10, s. 1.

Kadlecová, Ivana
Cesta bible zvané Martinické. In: Akademický bulletin 2005, č. 12, s. 8-9.

Baďurová, Anežka – Hartmanová, Dagmar
Cesta Martinické bible z 15. do 21. století. [Rozhovor s Jarmilou a Davidem Frankovými] In: Akademický bulletin 2006, č. 6, s. 22-24.

Jelínková, Andrea
Sbírka vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR. Knihy a dějiny 21, 2014, s. 43-76.

Kučerová, Markéta
Sbírka kvakerské literatury ve fondu Knihovny AV ČR. Knihy a dějiny 24, 2017, s. 67-121.

Kučerová, Markéta – Krahulcová, Marina – Melichová, Tereza
Projekt Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci. Informace 2020, č. 1.