Selected bibliography – Mgr. Hana Beránková

Monography

 • Tiskařská bohemika ze 16.–18. století dochovaná ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě. I. Historický úvod a rejstříky. II. Popisy dochovaných exemplářů. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. 226 + 419 s.

Studies

 • Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, Národní knihovna ČR 1995, s. 59-73. Rés. ital.
 • Možnosti heuristiky k dějinám českého knihtisku v římských knihovnách s historickými fondy. In: Knihy a dějiny 3, 1996, č. 2, s. 33-44. Rés. ital.
 • Il progetto I libri antichi dal secolo 16mo al secolo 18mo, stampati in Boemia e Moravia, conservati nei fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana e della Biblioteca Angelica a Roma. In: Bolletino dell’ Istituto Storico Ceco di Roma, II, 2000, s. 62-76.
 • Beránková, Hana – Růžičková, Marie – Baďurová, Anežka
  Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. CD-ROM.
 • Novinky z knihovědného oddělení KNAV. In: Informace 2008, č. 3, s. 23-24.
 • Výzkum cizojazyčných bohemikálních tisků ve Vídni, in: Informace 2008, č. 4, s. 17-18.
 • „La Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio“ di Sigismundo Dominatius (Domináček) di Písnice. In: Roma-Praga. Prah-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková (Bollettino dell’ Istituto Storico Ceco di Roma 2008, Supplemento). Praha 2009, s. 377-395.
 • Beránková, Hana – Brabcová, Markéta: Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Jazyk a řeč knihy“. České Budějovice, Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky 2009, s. 455-466. (Opera romanica. 11)
 • Baďurová, Anežka – Brabcová, Markéta przy współpracy Hany Beránkovéj: Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej. In: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Red. Małgorzaty Komza. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2009, s. 185-200. Rés. angl.
 • Výzkum tiskařských bohemik v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni II. In: Informace 2009, č. 4. s. 23.
 • Konference Verzeichnis der im deutschen Sprachraum ershienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. In: Informace 2009, č. 4. s. 24-25.
 • Nobilissimae nationis Italicae ad Regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio Zikmunda Domináčka z Písnice, in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 51-75.
 • Konference Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts v Mnichově, in: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 157-160.
 • Dodatky ke Knihopisu z fondu Knihovny AV ČR – projekt digitalizace starých tisků v rámci programu VISK 6 MK ČR, in: Informace 2010, č. 3, s. 24-26.
 • Seminář Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL) k dějinám římského knihtisku, in: Informace 2011, č. 3-4,
  https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-konsorcia-evropskych-vedeckych-knihoven-cerl-k-dejinam-rimskeho-knihtisku

Reviews, news

 • Pregare nel segreto. Libri d’ Ore di spiritualita nella tradizione cristiana. Dir. Scien. Guglielmo Cavallo. Roma, Edizioni De Luca 1994. 153 s. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, Národní knihovna ČR 1995, s. 142-145.
 • Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2002. Nové prvky ve starých knihách. Sborník z 11. odborné konference. Olomouc, 13.–14. listopadu 2002. Brno, Sdružení knihoven České republiky – Vědecká knihovna v Olomouci 2002. 124 s. In: Knihy a dějiny, 9/10, 2002–2003, s. 138-140.
 • Lenka Veselá-Prudková, Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. 153 s. obr. příl. (Knižnice dějin a současnosti, sv. 20).  In: Knihy a dějiny, 9/10, 2002–2003, s. 141-143.
 • Luboš Antonín, Moudrost – síla – krása. Zednářské tisky ze zámeckých knihoven v České republice. Praha, Národní knihovna  2003. 347 s., obr. příl., angl.. rés. (Edice oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze, Monographia miscelanea, sv. 10). In: Knihy a dějiny, 9/10, 2002–2003, s. 144-145.
 • Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha, Národní knihovna 2002. 260 s., obr. příl., angl.. rés. In: Knihy a dějiny, 9/10, 2002–2003, s. 147-148.
 • Monika Koldová, Jezuitská tiskárna v Praze (1635–1773): Na základě pramenů z Národního archivu. Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, sv. L, 2005, č. 1-4, 48 s. angl. něm. rés. In: Knihy a dějiny 11/15, 2004–2008, s. 96-97.
 • Judit V. Csedy – Simon Melinda, Kiadói és Nyomdászjelvények Magyarországon 1488–1800. Hungarian printers‘ and publishers‘ devices 1488–1800. a szerzók, Balassi kiadó – Orzságos Széchényi könyvtár 2009, 203 s. In: Knihy a dějiny 16/17, 2009–2010, s. 180-182.

Translations

 • Enzo Rangognini, Pražské latinské a italské tisky vydané z iniciativy a nákladem papežského nuncia Cesare Speciana. Z italštiny přeložila Hana Beránková. In: Knihy adějiny 4, č. 1, s. 1-20.