Libri magistri muti sunt. In honour of Dr. Jaroslava Kašparová

Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. (red. Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková, Milada Svobodová). Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2013.

Objednávka »

Libri_magistri

Kolektivní monografie Libri magistri muti sunt – Pocta Jaroslavě Kašparové sdružuje celkem 21 studií dedikovaných velké dámě české knihovědy. Dílo je tematicky rozčleněno do čtyř tematických okruhů, které odrážejí témata, jimiž se jubilantka zabývá. Zatímco první oddíl Knižní produkce a čtenářská obec v českých zemích před Bílou horou obsahuje tři studie spíše obecnějšího charakteru, sedm studií tvořících následující oddíl Knihy, knihovny a jejich osudy se věnuje detailnímu rozboru konkrétních knižních sbírek, osobních i institucionálních. Třetí oddíl, nazvaný Čtenáři, studenti a cestovatelé. Stýkání českého a románského světa, sdružující celkem sedm studií, reflektuje dlouholeté jubilantčino badatelské téma, totiž románský svět a jeho vztah k českému prostředí. Sborník uzavírají čtyři analytické studie oddílu Kapitoly z dějin humanistické a barokní kultury. Autoři příspěvků předkládaných v českém, slovenském a polském jazyce jsou renomovanými odborníky především v oblasti raně novověké knižní kultury nebo romanistiky, včetně kurátorů rozsáhlých knižních sbírek. Pocta Jaroslavě Kašparové je doplněna rozsáhlou výběrovou bibliografií a dvěma osobně laděnými texty.