Databáze BCBT (vstup)

Databáze BCBT (vstup)

Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) v současnosti obsahuje přibližně dvě třetiny dosud evidovaných bohemik, včetně popisů cizojazyčných bohemikálních prvotisků podle soupisu V. Dokoupila. Jednotlivá vydání jsou prezentována formou komplexních analytických popisů, anebo zkrácených záznamů doplněných o digitalizované karty s podrobnými bibliografickými popisy a seznamem dochovaných exemplářů. Databáze BCBT je systematicky doplňována o odkazy na digitální kopie popisovaných tisků a její součástí jsou i záznamy spisů, u nichž není zatím znám žádný dochovaný exemplář (tzv. desideráta). Od roku 2016 je databáze součástí projektu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, jehož cílem je integrace relevantních elektronických informačních zdrojů k této tématice včetně obou větví české retrospektivní bibliografie, tehdy Knihopisu českých a slovenských tisků a jazykově českých knih, tak cizojazyčných bohemik.

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Analytické popisy jednotlivých vydání doplněné o signatury dochovaných exemplářů v českých i zahraničních knihovnách byly od roku 1953 zpracovávány na katalogové karty. Zvlášť byly vyčleněny spisy J. A. KomenskéhoBohuslava Balbína, jejichž bibliografie byly v rámci přednostní přípravy personálních bibliografií těchto autorů publikovány samostatně buď v tištěné podobě (Balbín, 1989), anebo prostřednictvím CD-ROMu (Komenský, 2007). V digitalizované podobě jsou obě bibliografie dostupné na webových stránkách Knihovny AV ČR, v. v. i., a v budoucnu se počítá i s jejich převedením do databáze BCBT.

Od roku 1993 byly nové bibliografické záznamy zpracovávány do speciálně vytvořené databáze v systému ISIS, přičemž cizojazyčná bohemika 16. a 17. století byla publikována formou naskenovaných lístkových katalogů umožňující vyhledávání podle autorů, případně anonymních záhlaví a také tiskařů. Tyto digitalizované lístkové kartotéky jsou volně přístupné z webových stránek Knihovny AV ČR, v. v. i., a také na CD-ROMu „Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století“ vydaném v roce 2003.

V roce 2014 byla databáze BCBT zpřístupněna online prostřednictvím katalogizačního systému Clavius. Konverze bibliografických záznamů z původní databáze ISIS zohledňuje v co nejvyšší míře pravidla katalogizačního formátu MARC 21 a záznamy BCBT tak činí více kompatibilní s českojazyčnou částí národní retrospektivní bibliografie zpracovávanou v Národní knihovně ČR do databáze KPS (nástupce databáze Knihopis digital). Každý záznam má přiděleno unikátní číslo BCBT, které slouží jako jeho jednoznačný identifikátor.

Od roku 2016 je databáze BCBT součástí projektu Knihověda.cz: „Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800“. Jedním z cílů tohoto projektu je propojení dvou dosud oddělených větví české retrospektivní bibliografie, tedy databází BCBT a KPS. Databáze BCBT je průběžně doplňována o záznamy, které nebyly podchyceny v systému ISIS, zejména se jedná o tiskařská bohemika 16. a 17. století. Zároveň dochází k revizi a kompletaci dat, nově je zohledňována obsahová a žánrová stránka evidovaných tisků a především jsou přijímány autoritní záznamy z Databáze národních autorit NK ČR. Do roku 2020 tak budou v komplexní podobě zpřístupněny dosud zjištěné informace o tiskařské produkci 15.–18. století na území dnešní České republiky. Tyto údaje pak poslouží jako datový podklad pro zcela nový edukativní a výzkumný nástroj, jímž bude Mapa tiskařské produkce Čech, Moravy a Slezska do roku 1800.

Tzv. obsahová bohemika, tj. cizojazyčné spisy cizích autorů vydané v zahraničí, které svým obsahem, místem vzniku, osobou mecenáše apod. prokazují vztah k českému, moravskému či slezskému prostředí (v dnešních hranicích České republiky), budou do databáze BCBT zahrnuty až v následující fázi. Pro výzkum tohoto materiálu jsou prozatím na webových stránkách Knihovny AV ČR, v. v. i., veřejně přístupné pouze abecedně řazené digitalizované bibliografické popisy cizojazyčné bohemikální produkce zahraničních tiskáren 16. a 17. století.

Zveřejněním Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků v její nekorigované verzi se Knihovny AV ČR, v. v. i., nezříká autorského práva vůči shromážděnému bibliografickému materiálu a jeho dalšímu publikování v jakékoli podobě.