Cizojazyčná bohemika

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800

 

Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) v současnosti obsahuje téměř tři čtvrtiny dosud evidovaných bohemik, včetně popisů cizojazyčných bohemikálních prvotisků. Jednotlivá vydání jsou popsána z hlediska analytického bibliografického popisu, případně formou zkráceného záznamu doplněného o digitalizované katalogové karty. V databázi jsou i stručné záznamy spisů, u nichž není zatím doložen žádný dochovaný exemplář (tzv. desideráta) nebo je jejich bibliografický popis nekompletní. Od roku 2020 je databáze integrována do bibliografických databází portálu Knihověda.cz a do výzkumné infrastruktury MEMORI

 

Historie zpracování Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Analytické popisy jednotlivých vydání doplněné o lokaci a signatury dochovaných exemplářů v českých i zahraničních knihovnách byly od roku 1953 zpracovávány na katalogové karty. Zvlášť byly vyčleněny spisy J. A. KomenskéhoBohuslava Balbína, jejichž bibliografie vyšly samostatně v tištěné podobě (Balbín, 1989) nebo na CD-ROMu (Komenský, 2007). 

Od roku 1993 byly nové bibliografické záznamy zpracovávány do speciálně vytvořené elektronické databáze v systému ISIS, který ovšem neumožňoval online přístup. Katalogové karty cizojazyčných bohemik 16. a 17. století byly dostupné na webových stránkách Knihovny AV ČR. Karty byly zpřístupněny také na CD-ROMu „Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století“ (2003).

V roce 2014 prošla databáze BCBT konverzí do systému Clavius a byla zpřístupněna online. Každý záznam má přiděleno unikátní číslo BCBT, které slouží jako jeho jednoznačný identifikátor. Databáze se systematicky reviduje, doplňuje a kompletuje. 

Od roku 2016 je databáze BCBT součástí projektu Knihověda.cz. Jedním z cílů tohoto projektu bylo virtuální propojení dvou dosud oddělených větví české národní retrospektivní bibliografie, databází BCBT a KPS. Databáze BCBT je průběžně doplňována o nové selekční údaje, především předmětová a žánrová hesla, a propojována s autoritními záznamy z Databáze národních autorit NK ČR. Od roku 2020 jsou komplexně zpřístupněna data k tiskařské produkci 15.–18. století na území dnešní České republiky. 

Tzv. obsahová bohemika, tj. cizojazyčné spisy cizích autorů vydané v zahraničí, které svým obsahem, místem vzniku, osobou mecenáše apod. prokazují vztah k českému, moravskému či slezskému prostředí (v dnešních hranicích České republiky), jsou v databázi BCBT zahrnuta pouze částečně. Databáze eviduje zatím pouze obsahová bohemika 18. století, údaje o obsahových bohemikálních tiscích 16. a 17. století se zpřístupní v příštích letech. Pro výzkum tohoto materiálu jsou prozatím veřejně přístupné digitalizované bibliografické popisy cizojazyčné bohemikální produkce zahraničních tiskáren 16.17. století.