Bibliografie spisů J. A. Komenského

Digitalizované karty bibliografických popisů s cca 1035 záznamy o vydáních děl J. A. Komenského, zjištěných heuristikou a excerpcí komeniologické literatury a katalogů 130 domácích a 220 zahraničních knihoven. U přibližně jedné pětiny z nich zatím není znám konkrétní dochovaný výtisk, ostatní vydání byla podrobně bibliograficky popsána podle zásad používaných pro zpracovávání Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800.

Do Bibliografie byly zahrnuty nejen spisy J. A. Komenského, které vyšly jako samostatně, ale i díla, která jsou součástí spisů jiných autorů, a rovněž i díla, jichž byl Komenský spoluautorem, překladatelem, vydavatelem nebo editorem. K záznamům jsou připojeny soupisy zjištěných dochovaných výtisků. Část nazvaná J. A. Komenský – rukopisy obsahuje záznamy citované v komeniologické literatuře, u nichž bylo ověřeno, že jde o dochovaný rukopis, nikoliv o vytištěný text.

Bibliografie děl J. A. Komenského vyšla v roce 2007 na CD-ROMu a je dostupná v online verzi.