Publikovaný materiál a studie a zprávy

I. Studie a zprávy, týkající se bibliografického zpracovávání cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800

II. Publikovaný materiál bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800

  1. Vybrané bibliografické soubory
  2. Studie, k jejichž zpracování byl využit dosud nepublikovaný materiál bibliografie cizojazyčných bohemik
  3. Diplomové práce, k nimž byly využity údaje z nepublikovaného materiálu Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků

 

 

I. Studie a zprávy, týkající se bibliografického zpracovávání cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800

HORÁK, František
Základní knihovna Československé akademie věd. In: Věstník ČSAV 63, 1954, s. 263-274. [bohemika zmíněna na s. 273]

HORÁK, František
Pojem bohemikum. In: Česká bibliografie 1, 1959, s. 9-18.

JEDLIČKA, Jaromír
K pojetí bohemika. In: Česká bibliografie 2, 1961, s. 32-44.

BOHATCOVÁ, Mirjam
Na okraj další části Knihopisu. In: Listy filologické 87, 1964, s. 399-404.

BOHATCOVÁ, Mirjam
Verzeichnisse gedruckter Bohemica von 1501 bis 1800. In: Gutenberg-Jahrbuch 43, 1968, 136-138.

RYBA, Bohumil
K chystanému Soupisu cizojazyčných bohemik. In: Vědecké informace ČSAV, 1968, Suplement 2, s. 1-2.

BRTOVÁ, Bohuslava
Zpráva o práci na Soupisu cizojazyčných bohemik. In: Vědecké informace ČSAV, 1970, Suplement 1, s. 113-114.

HORÁK, František
Vývoj a úkoly české retrospektivní bibliografie. In: Z teorie knihovnictví. Vědeckoteoretický sborník věnovaný památce doc. dr. Jaroslava Drtiny, CSc. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1970, s. 131-160.

HORÁK, František
Společné problémy souborného katalogu a retrospektivní bibliografie. In: Bibliografický časopis 3, 1970, čís. 2-3, s. 53-72.

BOHATCOVÁ, Mirjam
Bibliografie a dějiny knihtisku. In: Sborník Národního muzea, řada C – literární historie, 16, 1971, s. 205-242.

HORÁK, František
Knihopis českých a slovenských tisků v recenzích a ve skutečnosti. In: Česká bibliografie 10, 1973, s. 343-359. [bohemika na s. 353]

WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška
Doc. dr. František Horák šedesátníkem. In: Česká bibliografie 10, 1973, s. 401-402. [bohemika na s. 402]

ŠIMEČEK, Zdeněk
Soupis cizojazyčných bohemik a noviny. (K problematice zpracování.) In: Vědecké informace ČSAV 1973, Suplement 3, s. 27-52, lat. res. na s. 62-63.

BRTOVÁ, Bohuslava
Soupis cizojazyčných bohemik z let 1501–1800 (Zpráva o práci). In: Vědecké informace ČSAV, 1973, Suplement 3, s. 54-61.

HORÁK, František
Heuristické problémy retrospektivní bibliografie a souborného katalogu. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Informatika 1, 1973, s. 177-187.

WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška
Knihopis českých a slovenských tisků (Nad ukončením základní řady soupisu). In: Česká bibliografie 10, 1973, s. 307-333. [bohemika na s. 324, 333]

ŠIMEČEK, Zdeněk
Soupis cizojazyčných bohemik a bibliografický odkaz J. P. Cerroniho. In: Vědecké informace ČSAV 1975, č. 3, s. 24-42, lat., čes., rus., a angl. res. na s. 60, 72.

BRTOVÁ, Bohuslava
Soupis cizojazyčných bohemik z let 1501–1800 (Zpráva o práci). In: Vědecké informace ČSAV, 1975, č. 3, s. 54-58.

BRTOVÁ, Bohuslava
Soupis cizojazyčných bohemik z let 1501–1800 (Zpráva o práci). In: Vědecké informace ČSAV, 1977, č. 2, s. 86-88.

HORÁK, František
Možnosti mezinárodní spolupráce při vyhledávání historických dokumentů pro retrospektivní bibliografii. In: Pocta Dr. Emmě Urbánkové. Spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám. Praha, Státní knihovna ČSR 1979, s. 85-95.

HORÁK, František
Česká národní retrospektivní bibliografie. In: 2. národní konference o bibliografii v ČSR. Sborník materiálů. Praha SK ČSR, Brno SVK, 1981, s. 107-108.

ZAHRADIL, Jiří
Bibliografie v ČSAV. In: 2. národní konference o bibliografii v ČSR. Sborník materiálů. Praha SK ČSR, Brno SVK, 1981, s. 107-108.

BOHATCOVÁ, Mirjam
Der gegenwärtige Bearbeitungsstand der Druckproduktion vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in den böhmischen Ländern. In: Gutenberg-Jahrbuch 1987, s. 265-278.

BAĎUROVÁ, Anežka
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 zpracovávaná v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: III. národní konference o bibliografii v ČSR. Sborník materiálů. Praha, Státní knihovna ČSR 1987, sv. 2, s. 332-335.

HEJNIC, Josef – BAĎUROVÁ, Anežka – BOHATCOVÁ, Mirjam
Cizojazyčná bohemikální literatura 16.–18. století. (Dosavadní studium a cíle výzkumu.) In: Listy filologické 112, 1989, s. 220-228.

HEJNIC, Josef – BAĎUROVÁ, Anežka – BOHATCOVÁ, Mirjam
Fragen der bibliographischen Beschreibung und Bearbeitung der tschechischen und fremdsprachigen bohemikalen Drucke des 16.–18. Jahrhunderts. In: Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, Band 17, München 1990, 56 s.

JIRÁKOVÁ, Věra
Výstavba a využívání společenskovědních automatizovaných bází dat v ČSFR. In: Zborník prednášok zo seminára „Problémy výstavby automatizovaných informačních systémov v spoločenských vedách a v oblastiach ich aplikácie“ [9.–11. október 1990, Poprad]. Košice, Dom techniky ZSVTS, 1990, s. 10-13. [cizojazyčná bohemika na s. 12]

BAĎUROVÁ, Anežka – DRNOVSKÁ, Jarmila
Bibliographie de Coménius. In: Nouvelles du livre ancien, No 67, juillet 1991, s. 3.

BAĎUROVÁ, Anežka – VÍTEK, Antonín
Specifika popisu starých tisků. In: 4. národní konference o bibliografii. Sborník referátů. Praha, Národní knihovna 1991, s. 25-29. [problematika automatizovaného zpracování]

BAĎUROVÁ, Anežka
Práce s historickými knižními fondy a bibliografická činnost v Základní knihovně – Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Z knihovnické praxe (Zpravodaj knihoven severní Moravy), seš. 112, 1991, s. 11-15. [referát na konferenci k historickým fondům, Olomouc 8. a 9. října 1991]

BAĎUROVÁ, Anežka
Profesor Bohumil Ryba a národní bibliografie. In: Vědecké informace ČSAV, 1991, zvláštní číslo: Sborník příspěvků ze slavnostního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora Bohumila Ryby, s. 41-42.

BAĎUROVÁ, Anežka
Zpráva o bibliografii spisů B. Balbína vytištěných do r. 1800. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Praha, Památník národního písemnictví 1992, s. 232.

JIRÁKOVÁ, Věra – BAĎUROVÁ, Anežka – HARTMAN, Jan
Současnost v Knihovně AV ČR. In: CS ONLINE 93. Zborník. Senec, 4.–6. október 1993. Zostavili: Mária Dologová, Táňa Mončáková. Bratislava, Národné centrum pro informatiku 1993, s. 45-51. [cizojazyčná bohemika na s. 47-48]

JOHANIDES, Josef
O některých cizojazyčných bohemikách v biskupské knihovně v Litoměřicích. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 10/1-2, 1993, Praha, Národní knihovna 1994, s. 493-513.

BAĎUROVÁ, Anežka
Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník ze 4. odborné konference Olomouc, 11.–12. října 1994. Brno, Sdružení knihoven České republiky – Olomouc, Státní vědecká knihovna 1995, s. 88-93.

BAĎUROVÁ, Anežka
Životní jubileum PhDr. Bohuslavy Brtové. In: Knihy a dějiny 2, 1995, č. 1, s. 49-50.

BAĎUROVÁ, Anežka
K nedožitým 95. narozeninám PhDr. Bohumíra Lifky. In: Knihy a dějiny 2, 1995, č. 1, s. 51-52.

JOHANIDES, Josef
Vzpomínka na pana Karla Chybu. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, Praha, Národní knihovna ČR 1995, s. 13-15.

BAĎUROVÁ, Anežka
Historické knižní fondy v Cieszynie – jejich význam pro české a slezské písemnictví. In: Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle Śląskim. Książnica Cieszyńska – Centrum badań Śląskoznawczych i bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 1997, s. 149-168, angl. rés.

BAĎUROVÁ, Anežka
Chronologické mezníky v evropských retrospektivních bibliografiích. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Jindřichův Hradec 3.–4. září 1997. Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1998, s. 12-18.

BAĎUROVÁ, Anežka
Der Prager tschechische und fremdsprachige Buchdruck und seine analytische Bibliographie. In: Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570–1620 (Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil IV.) Hrsg. Hans-Bernd Harder und Hans Rothe unter Mitwirkung von Jaroslav Kolár und Slavomír Wollman. Dresden University Press 1998, s. 211-216.

BAĎUROVÁ, Anežka
Zbiory dawnej książki w Republice Czeskiej: stan ich opracowania bibliotecznego i wykorzystanie naukove. In: Roczniki biblioteczne 43, 1999, s. 69-103.

BERÁNKOVÁ, Hana
Il progetto I libri antichi dal secolo 16mo al secolo 18mo, stampati in Boemia e Moravia, conservati nei fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana e della Biblioteca Angelica a Roma. In: Bolletino dell‘ Istituto Storico Ceco di Roma, II, 2000, s. 62-76.

BAĎUROVÁ, Anežka
Historické knižní fondy v České republice a současný stav jejich knihovnického zpracování. In: Sborník archivních prací 2003, č. 2, s. 641-684.

VÍTEK, Antonín
Vznik a vývoj systému STTI pro staré tisky. In: Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové, 2012, s. 48-55.

ANDRLE, Jan: Česká národní retrospektivní bibliografie jako pomůcka a výzva pro literární historii, Česká literatura 6/2012, s. 903-930.

 

II. Publikovaný materiál bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800

 

1.Vybrané bibliografické soubory

BAĎUROVÁ, Anežka – BRTOVÁ, Bohuslava – JOHANIDES, Josef – SLÁDKOVÁ, Jana – VIDMANOVÁ, Stanislava
Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do r. 1800. I. Bibliografické popisy. II. Rejstříky. In: Vědecké informace ČSAV, Bibliografie 2. Praha, ZK-ÚVI ČSAV 1989. VIII, 274 + 255 s. Citováno in: Josef Hejnic, Bohuslav Balbín (1621–1688) (Fragen der Balbínphilologie). In: Deutsche in den böhmischen Ländern, Köln-Weimar-Wien, Böhlau 1993, Teil 2, s. 1-10

BERÁNKOVÁ, Hana
Tiskařská bohemika ze 16.–18. století dochovaná ve Vatikánské knihovně a knihovně Angelica v Římě. I. Historický úvod a rejstříky. II. Popisy dochovaných exemplářů. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2002. 226 + 419 s.

BLAŽKOVÁ, Lenka
Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.–18. století (se vztahem k území České republiky). I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. (Předmluva a úvod Anežka Baďurová). Praha 2002. 160 s. + [7] příl.

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století. Úvod Anežka BAĎUROVÁ. Praha, Knihovna Akademie věd ČR 2003. CD-ROM

 

2. Studie, k jejichž zpracování byl využit dosud nepublikovaný materiál bibliografie cizojazyčných bohemik

HRADECKÁ, Vladimíra – VIDMANOVÁ, Stanislava
Jesuitské učebnice u nás. (Výběrová bibliografie.) In: Vědecké informace ČSAV 1973, Suplement 3, s. 40-53, lat. res. na s. 63.

BRTOVÁ, Bohuslava – VIDMANOVÁ, Stanislava
Seznam děl J. A. Komenského uchovávaných pouze v zahraničí (tisky do r. 1670). In: Studia Comeniana et Historica 8, 1978, č. 18, s. 123-228.

BOHATCOVÁ, Mirjam – HEJNIC, Josef
Knihtiskař Jiřík Nigrin a jednolistové „Proroctví“ Jindřicha Demetriana. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada a – Historie, sv. 35, 1981, č. 2, s. 73-132, něm rés. na s. 133-134. [na s. 102-123 „Seznam Nigrinových tisků“, pro který byly využity i pomocné, nepublikované rejstříky bibliografie cizojazyčných bohemik]

BOHATCOVÁ, Mirjam – HEJNIC, Josef
O vydavatelské činnosti veleslavínské tiskárny [1578–1620]. In: Folia Historica Bohemica 9, 1985, s. 291-377, rés. rus., něm. na s. 378-388. [na s. 325-364 „Bibliografie publikací vydaných ve veleslavínské tiskárně v letech 1578-1620“ s citacemi bibliografie cizojazyčných bohemik]

BAĎUROVÁ, Anežka – BOHATCOVÁ, Mirjam – HEJNIC, Josef
Frekvence tištěné literatury 16. století v Čechách a na Moravě. In: Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 321-343.

MAŠEK, Petr
Význam Bartoloměje Netolického pro český knihtisk 16. století. In: Příspěvky ke Knihopisu, sv. 4. Praha, Státní knihovna ČSR 1987. 136 s.

PEŠEK, Jiří – WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška
Impresí Jana Staršího a Jana Filoxena Jičínských (1563–1590). In: Documenta Pragensia 10/1, 1992, s. 135-207.

BOHATCOVÁ, Mirjam
Hayd-Haden-Had: Tři jména jednoho tiskaře? In: Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, s. 77-106.

KNEIDL, Pravoslav
Michal Peterle, přední pražský dřevorytec a tiskař 16. století. In: Bibliotheca Strahoviensis 1, 1995, s. 107-133.

BERÁNKOVÁ, Hana
Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, Praha, Národní knihovna ČR 1995, s. 59-73.

BAĎUROVÁ, Anežka
Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 1, s. 21-39.

BLAŽKOVÁ, Lenka
Francouzská vydání spisů J. A. Komenského a osudy jejich výtisků. In: Knihy a dějiny 4, 1997, č. 2, s. 27-45.

BLAŽKOVÁ, Lenka
Veduty v české tiskařské produkci do roku 1620. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. Anežka Baďurová), Praha, Knihovna Akademie věd ČR 1999 (2000), s. 11-39.

PIROŻYŃSKI,  Jan unter Mitwirkung von BAĎUROVÁ, Anežka
Krakau und Prag als Zentren des Buchdrucks im 15. und 16. Jahrhundert. Versuch eines Vergleichs. In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Hrsg. von Marina Dmitrieva und Karen Lambrecht. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2000. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 10), s. 223-235.

PRUDKOVÁ, Lenka
Čeští tiskaři 16. století a židovství. In: Dějiny a současnost 2000, č. 6, s. 11-15.

PIROŻYŃSKI, Jan przy wspólpracy Anežki BAĎUROVÉJ
Kraków i Praga jako ośrodki drukarskie w XV–XVI wieku. Próba porównania. In: Roczniki biblioteczne 44, 2000, s. 2-25, rés. něm.

VEČEŘOVÁ, Petra
Šumanská tiskárna (1585–1628). Praha, Scriptorium 2002. 370 s. (Documenta Pragensia Monographia, Vol. 17.)

BÁRTOVÁ, Lenka avec la collaboration de BAĎUROVÁ, Anežka
Les éditions françaises des écrits de Coménius auXVIIe siècle: déstin des ouvrages. Acta Comeniana 15-16 (XXXIX-XL), 2002, s. 285-305.

RATAJ, Tomáš
České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha, Scriptorium 2002. 423 s., angl. rés.

VESELÁ-PRUDKOVÁ, Lenka
Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. 153 s. (Knižnice Dějin a současnosti, 20. sv.)

VESELÁ Lenka, Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, Knihovna AV ČR, Scriptorium 2005. 359 s. + CD-ROM. (cizojazyčná bohemika n s. 263-306.)

VESELÁ Lenka, Hebrejská typografie v českých nežidovských tiskárnách 16. a 17. století. In: O. Sixtová (ed.), Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 165-175.

VESELÁ Lenka, Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries. In: O. Sixtová (ed.),  Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Židovské muzeum v Praze – Academia, 2012, s. 165-175

 

3. Diplomové práce, k nimž byly využity údaje z nepublikovaného materiálu Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků

BERÁNKOVÁ, Hana
Tiskařská rodina Komárků v Římě. Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1995. 128 s., 16 příl.

PALIČKOVÁ, Tereza
Knihtiskařská rodina Hadů. Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1998. 125 s., 11 příl.

NOVÁKOVÁ, Magdaléna
Tiskaři Burian Valda a jeho syn Oldřich. Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1998. 176 s., 22 příl.

BENDOVÁ, Martina
Tiskař Mikuláš Pštros a jeho působnost na Starém Městě pražském v letech 1590–1622. Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1999. 117 s.

VEČEŘOVÁ, Petra
Šumanská tiskárna (1585–1628). Díl I: Text. Díl II: Obrazové přílohy. Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1999. 242 + 138 s.

KUTNAROVÁ, Andrea
Knihtiskařská rodina Bylinova a její činnost (1622–1645). Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 1999. 123 s., 12 příl.

PRUDKOVÁ, Lenka
Reflexe židovství v české tištěné literatuře předbělohorského období (1500–1620). Diplomová práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia 1999. 89 s., 5 příl.

KOLDOVÁ, Monika
Jezuitská tiskárna v Praze (1635–1773): na základě pramenů ze Státního ústředního archivu. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví 2003.

 

Sestavila A. Baďurová