Definice cizojazyčných bohemik

Pro BCBT je zpracovávána tiskařská produkce 16.–18. století podle následujících kritérií:

  1. cizojazyčné tisky z tiskáren na území dnešní České republiky, bez ohledu na národnost autora a literární žánr (nepopisují se pouze tisky úřední);
  2. zahraniční vydání cizojazyčných děl autorů pocházejících z území dnešní České republiky;
  3. cizojazyčné spisy cizích autorů vydané v zahraničí, jestliže svým obsahem, místem vzniku, osobou mecenáše apod. prokazují vztah k českému, moravskému či slezskému prostředí (v dnešních hranicích České republiky).

Metodologie popisu

Podle dostupných bohemikálních tisků jsou vytvářeny podrobné analytické bibliografické popisy: text titulního listu v plném transliterovaném znění, impresum v původní podobě, formát a rozsah tisku (přesný počet stran či folií číslovaných i nečíslovaných a počet příloh), podrobný rozpis vnitřních textových částí díla (předmluvy, dedikace, úvody, tisková privilegia a povolení k tisku, členění kapitol, rejstříky, errata, poučení knihaři, skryté bibliografie, oslavná oslovení autorů, tiskařů aj.) a charakteristika typografického ztvárnění knihy (výrazná výzdoba, zvláštnosti sazby, tiskařské a nakladatelské signety, ilustrační doprovod včetně jmen rytců, autorů předloh atd.), odkaz na odbornou literaturu, která buď zaznamenává dané vydání nebo posloužila bibliografům k upřesnění údajů, nutných pro popis (osoba některého z tvůrců knihy – autora, tiskaře, rytce, datace vzniku knihy). Doplňkem každého popisu je seznam dochovaných exemplářů, zjištěných v našich i zahraničních historických knižních sbírkách.

Definice desiderát

Od počátku zpracování BCBT byla budována i kartotéka tzv. desiderát, obsahující jak stručné záznamy již popsaných bohemik, tak i záznamy excerpované z odborné literatury či z knihovních katalogů, jejichž popis de visu podle dochovaného exempláře zatím nemohl být vytvořen (buď proto, že desideráta z určité knihovny nejsou ještě všechna pro bibliografii popsána nebo proto, že spis, citovaný v literatuře, se ještě nepodařilo v žádném knihovním fondu najít). Zmíněná kartotéka desiderát obsahuje na 22.000 takto převzatých záznamů a je postupně převáděna do databáze, byť některé záznamy jsou na údaje velmi kusé (např. často chybí jméno tiskaře) či mohou být falešné (tiskové chyby či jiná přejatá chybná tvrzení z citované literatury).