Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Analytické popisy jednotlivých vydání doplněné o signatury dochovaných exemplářů v českých i zahraničních knihovnách byly od roku 1953 zpracovávány na katalogové karty. Zvlášť byly vyčleněny spisy J. A. KomenskéhoBohuslava Balbína, jejichž bibliografie byly v rámci přednostní přípravy personálních bibliografií těchto autorů publikovány samostatně. Od roku 1993 byly nové záznamy zpracovávány do speciálně vytvořené databáze v systému ISIS, přičemž v současné době probíhá konverze záznamů do systému CLAVIUS s cílem vytvořit moderní online databázový systém kompatibilní s českojazyčnou částí národní retrospektivní bibliografie zpracovávanou v Národní knihovně ČR. S ohledem na současný vývoj v oblasti zpřístupňování národních retrospektivních bibliografií v zahraničí je databáze BCBT od roku 2014 systematicky doplňována digitálními kopiemi popisovaných tisků, jež spolu s podrobnými selekčními údaji zásadním způsobem zvyšují badatelský komfort i využití zpracovávaných dokumentů.

V současné době je BCBT zpřístupněna dvojím způsobem: cizojazyčná bohemika 16. a 17. století jsou publikována formou naskenovaných lístkových katalogů umožňující vyhledávání podle autorů, případně anonymních záhlaví a také tiskařů. Digitalizované lístkové kartotéky jsou volně přístupné z webových stránek Knihovny AV ČR, v. v. i., a také na CD-ROMu „Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století“ vydaném v roce 2003. Na webových stránkách Knihovny AV ČR, v. v. i., jsou v digitalizované podobě dostupné i personální bibliografie spisů J. A. Komenského a Bohuslava Balbína, které byly publikovány v tištěné podobě (Balbín, 1989) a prostřednictvím CD-ROMu (Komenský, 2007).

Bohemika 18. století jsou již zpřístupněna prostřednictvím databáze, která umožňuje kombinované vyhledávání záznamů podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání. K těmto stručným záznamům jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobným analytickým popisem a signaturami zjištěných exemplářů. Databáze BCBT bude postupně rozšiřována o záznamy spisů, u nichž zatím není doložen dochovaný exemplář (tzv. desideráta) a o analytické popisy tisků dosud nepodchycených v původním v lístkovém katalogu BCBT.

Zveřejněním Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků v její nekorigované verzi se Knihovna Akademie věd ČR nezříká autorského práva vůči shromážděnému bibliografickému materiálu a jeho dalšímu publikování v jakékoli podobě.