Archiv rubriky: Aktuálně

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 27, 2020

Nejnovější číslo časopisu Knihy a dějiny otevírá studie Petra Voita s výmluvným názvem Konfesionalita a mentalita mezi koncem 15. a druhou polovinou 16. století pohledem české knižní kultury. Autor v ní charakterizuje vliv náboženského cítění české společnosti na podobu domácí knižní kultury. Tato pilotní studie vychází i v anglickém překladu, čímž se redakce Knih a dějin snaží zpřístupnit výsledky domácího bádání ve větší míře také zahraničnímu publiku. Další studie jsou založeny na analýze vybraných pramenů nebo souborů. Veronika Sladká ve svém příspěvku zkoumá důmyslný typografický systém, který ve své tištěné produkci používala Jednota bratrská. Natálii Krátké se podařilo na základě paleografického studia vybraných hudebních pramenů identifikovat dosud neznámou písařskou dílnu působící v Praze na přelomu 16.–17. století. Díly Jana Marciho z Kronlandu se ve svém příspěvku zabývá Markéta Ivánková. Nerecenzovanou část tvoří materiálová studie Ludmily Fiedlerové o dějinách knihovny Sidonie Nádherné a připomínka neblaze proslulé Akce K z pera Anežky Baďurové. Kromě studií a materiálií přinášejí Knihy a dějiny tradičně i knižní recenze, zprávy a výběr nejnovějších studií s knihovědnou tematikou. Číst dále »

Vychází Paralelní existence

Jak vedle sebe v počátcích knihtisku existovaly rukopisné knihy a knihy tištěné? Jak se vyvíjely literární texty a žánry po nástupu knihtisku? Jak se v té době měnila výtvarná složka knih a také strategie jednotlivých aktérů podílejících se na jejich vzniku a distribuci? Publikaci Paralelní existence připravenou ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Knihovnou Akademie věd ČR vydává v edici Knižní kultura 25. listopadu vydavatelství Academia. Editorkami knihy jsou PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. , Mgr. Andrea Jelínková a PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
Číst dále »

ONLINE Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR

Srdečně Vás zveme na 20. ročník vědecko-popularizačního festivalu Týden vědy a techniky AV ČR – letos poprvé v online formě.

Nechte se inspirovat historickou ilustrací a zúčastněte se literární soutěže IluStory.

Zhlédněte některou z přednášek věnovaných nesmrtelným Ovidiovým Proměnám, jejich vlivu na umění raného novověku v Čechách a na Moravě nebo jejich zobrazování v knižních ilustracích.

Ovidiovy Proměny budou také hlavním tématem online diskuzního setkání.

Číst dále »

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online

Konference Knihověda.cz – česká knižní kultura online se bude konat 26. října 2020 v prostorách Akademického konferenčního centra, Husova 4a, Praha 1. Cílem konference je představit výzkumný potenciál webového portálu Knihověda.cz. pro odborníky z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování … Číst dále »

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 26, 2019

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete studie věnované především dějinám knihtisku a knihoven. Pavel Trnka analyzuje složení knihovny pražského kazatele Jana Raymunda, Miroslav Myšák rukopisy v knihovně olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Bořek Neškudla rukopisnou a tištěnou produkci Řehoře Hrubého z Jelení. Jiří Dufka mapuje dějiny knihtisku ve Znojmě a Kamil Boldan zpracování inkunábulí v Národní knihovně v Praze. Číst dále »

Konference Knižní kultura české reformace

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace (5.–7. 6. 2019, Litomyšl), která bude věnována konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.
Číst dále »

Internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku

Knihovna AV ČR a Národní knihovna ČR zveřejnila Encyklopedii knihy, která pokrývá období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století. Obsahuje jak výkladová hesla k jednotlivým fenoménům knižní kultury, tak hesla vývojová. Jejím základem se stala hesla z encyklopedie zaměřené na tištěnou knihu (Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006). Zcela novou část tvoří hesla věnovaná knize rukopisné: jejich vytvoření se ujal tým kodikologů mezi nimiž nechyběli odborníci na knižní vazbu nebo iluminované rukopisy.
Číst dále »

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 25, 2018

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz. Příspěvek Marty Hradilové je věnován dějinám knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradiště a významu dobových katalogů pro výzkum těchto knižních sbírek.
Číst dále »

Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 online

Knihovna AV ČR zveřejnila nový webový portál, který širší i odborné veřejnosti zpřístupňuje zásadní prameny a informační zdroje k výzkumu švédské knižní kořisti z let 1646–1648.
Číst dále »

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR a cyklus knihovědných přednášek „Kniha jako komunikační médium v raném novověku“

Srdečně Vás zveme do Knihovny AV ČR na 18. ročník festivalu Týden vědy a techniky!
V rámci knihovědných přednášek můžete navštívit:

Od krátkých utajovaných zpráv k prvním novinám. Zpravodajství od pozdního středověku do 17. století (K. Pražáková)

„Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb alba amicorum (M. Ryantová)

Příběh českých knih odvezených do Švédska na konci třicetileté války (L. Veselá)

Číst dále »